Poleć nas znajomym | Dodaj do ulubionych | HOTLINE +48 723 004 744
Należymy
do programu:
> apartamenty-cystersow.pl > polityka-prywatnosci

 

 

Polityka Prywatności portalu apartamenty-cystersow.pl apartamenty w Krakowie

 

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Korzystania z serwisu rezerwacji noclegów w Krakowie apartamenty-cystersow.pl i zawiera zasady ochrony informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez właściciela portalu apartamenty-cystersow.pl z siedzibą w Krakowie.

2. Administrator danych osobowych

§1.

Administratorem bazy danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem portalu apartamenty-cystersow.pl jest firma Palace Apartments Krakow.

3. Dane osobowe

§2.

 1. Wszystkie dane osobowe, podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w portalu apartamenty-cystersow.pl przechowywane są zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium RP. Palace Apartments Krakow zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ochrony w systemach informatycznych oraz środków organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. W szczególności Administrator wdrożył i stosuje Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu www.apartamenty-cystersow.pl jest wyrażenie zgody przez Użytkownika podczas rejestracji w portalu.

§3.

 1. Administrator zobowiązuje się do nie udostępniania nikomu przetwarzanych danych osobowych pod jakimkolwiek tytułem, z zastrzeżeniem § 4.
 2. Administrator umożliwia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), w szczególności ich aktualizacji i informacji o zakresie przetwarzanych danych.

§4.

Spółka oświadcza, iż dane Użytkowników będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i tylko w niezbędnym zakresie.

 

3. Prawa i obowiązki użytkownika systemu rezerwacji krakowskich apartamentów

§5.

 1. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki jest osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, wobec której nie zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie lub postępowanie o ustanowienie doradcy tymczasowego, która posiada Konto Użytkownika w portalu apartamenty-cystersow.pl
 2. Użytkownika uważa się za zarejestrowanego z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i założenia Konta Użytkownika .
 3. Za Użytkownika uważa się również internautę, który dokonał rezerwacji apartamentu podając swoje dane osobowe.
 4. Podczas procesu rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika - Login. Wybrana nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.

§6.

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkownika w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podał podczas procesu rejestracyjnego.


6. Postanowienia końcowe

§8.

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu Korzystanie z serwisu apartamenty-cystersow.pl i oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Spółka ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności w Serwisie apartamenty-cystersow.pl
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w Serwisie.
 4. Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem akceptacji Regulaminu.

 

Portal został
wykonany przez:
posiadasz własny apartament i chcesz oferować za pośrednictwem naszych portali? Zadzwoń +48784222762